Nivell intermedi: B2
Llengua de Signes Catalana

120 hores

Semintensiu: Del dia 20 d'abril al 31 de juliol de 2020 

 

Propera edició intensiu estiu:

Del dia 25 de juny al 31 de juliol de 2020

El cost del curs és de 240€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i el begon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 120 hores són els següents:​

 • Consolidar l’habilitat comunicativa en les converses complexes en Llengua de Signes Catalana 

 • Perfeccionar l’estructura de la Llengua de Signes Catalana 

 • Millorar l’entonació de l’expressió facial i corporal 

 • Conèixer els dialectes de la Llengua de Signes Catalana de diferents territoris de Catalunya.

El Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament, en la sessió del dia 14 de març de 2017, aprovà els objectius de formació permanent 2017-2020.

El Departament d’Ensenyament, amb la finalitat d’actualitzar el model de formació del professorat, que inclou entre d’altres actuacions la incorporació de noves modalitats, i per tal de garantir la innovació, la transferència i l’impacte de la formació permanent del professorat en el conjunt dels centres estableix els següents objectius plurianuals.

 

 1. Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.

 2. Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.

 3. Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.

 4. Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 5. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.

 6. Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.

 7. Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.

 8. Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.

 9. Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.

 10. Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

 

En aquests moments els objectius de formació s’aglutinen al voltant d’uns factors clau d’acord amb els reptes que la nostra societat planteja i encarrega al sistema educatiu. Dins aquests factors clau es troba l’assoliment d’una educació per a tothom en el marc de l’escola inclusiva. Igualment, s’escau l’actualització de les metodologies i la gestió d’aula que possibilitin la incorporació del model competencial d’ensenyament- aprenentatge arreu, amb una forta presència de les competències de l’alumnat associades a la dimensió plurilingüe. Els centres docents en la seva diversitat són espais d’aprenentatge que han d’afavorir l’assoliment de les competències transversals que inclouen la convivència.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs de nivell intermedi té per objectiu que les persones que ja disposen del nivell elemental (B1), adquireixin noves habilitats comunicatives que els permetin assolir un nou grau de coneixement d’aquesta llengua. 

En aquest nivell, s’assoliran noves habilitats lingüístiques i es desenvoluparan encara més les habilitats de comprensió visual, expressió i producció signada d’aquesta llengua, de manera que els permeti actuar de forma avançada en situacions comunicatives diverses. Igualment, aprendran a utilitzar diferents estratègies comunicatives, per actuar en situacions poc previsibles. 

METODOLOGIA
 • Metodologia online sobre la plataforma Moodle.

 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge i els fòrums virtuals..

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

DESTINÀTARIS

Cal que la persona inscrita hagi cursat prèviament el nivell B1 o el segon curs de CFGS Mediació Comunicatiu i/o antic de CFGS Interpretació de Llengua de Signes, i grau universitaria de UPF. Si el nivell B1 ha estat cursat en una altra entitat afiliada per FESOCA, centre educatiu de CFGS o UPF, caldrà presentar certificat d’aquests estudis abans de la matriculació.

D’altra banda, si una persona es vol inscriure directament en el nivell B2, sense haver cursat el nivell anterior, B1, i al·legant que té el nivell suficient per a fer-ho, el personal docent de la nostra entitat examinarà si es disposa del nivell suficient per a inscriure’s directament en el curs B2.

 

Tot i ser un curs online, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que ja han estudiat LSC fa temps, poden reciclar, practicar i actualitzar la LSC.

 • Familiars de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • Amics de Persones Sordes i persones Sordceguesa.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades.

 • Valoració positiva de les activitats presentades.

 • Participació positiva en el fòrum grupal del curs.

 • Participació en les pràctiques comunicatives en LSC que es duran a terme mitjançant videoconferència grupal amb el tutor formador.

 • En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa, per tal de conèixer el seu grau de satisfacció de la formació realitzada.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Per això dividirem el curs en quatre blocs diferents:

 1. Bloc de lèxic en LSC

 2. Bloc de gramàtica en LSC

 3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 4. Bloc de la Comunitat Sorda

 

De forma detallada:

 

1. Bloc de lèxic en LSC (temaris)

 • Preparem-los una festa

 • Catatrofes naturals

 • Estem envoltats de tecnologia

 • Meravelles del mon

 • La cultura popular

 • Sempre estem aprenent

 • Ens alimentem bè?

 • Estalvi segur

 • Malalties

 • Treballem amb seguretat?

2. Bloc de gramàtica en LSC

 • Tipus de generes de discursos, explicatiu, argumentació i narració 

 • Polisemia

 • Producció i comprensió de la LSC (ampliació)

 • Els classificadors. Domini i habilitat.

 • Espai visual i topografic. Domini i habilita

 • Expressions idiomàtiques i metafores (ampliació)

3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 • Expressió facial i simultaneïtat amb les mans i el cos

 • Comunicació i ús de l’espai

 • Discriminació Visual

 • Memòria Visual

4. Bloc de coneixements teòrics sobre la Comunitat Sorda i Sordcega.

 • Aprofundir de la comunitat sorda i sordceguesa.

© 2019 per AUELS. Creat amb maimserveis.com

 • Facebook icono social
 • Icono social Twitter
 • Icono social Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now