Nivell bàsic A2
Llengua de Signes Catalana

120 hores

Inici i final (ordinari):

Del 18 d'octubre de 2020 al 21 de maig de 2021

Inici i final (semintensiu):

Del 7 de gener al 18 d'abril de 2021

El cost del curs és de 240€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el pròces d'inscripció i segon pas a la matriculació, en la següent enllaç:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació de 120 hores són els següents:​

 • Ampliar i consolidar el vocabulari de la LSC, corresponent als diferents temes del nivell anterior i actual.

 • Augmentar les funcions comunicatives, tant a nivell de producció com a nivell de comprensió i expressió aplicades en LSC. 

 • Aplicar els nous coneixements lingüístics i aspectes gramaticals en les diferents situacions comunicatives plantejades.

 • Expressar missatges de qualsevol tipus utilitzant el vocabulari dels diferents temes treballats.

 • Millorar la comunicació no verbal aplicada a la LSC.

 • Identificar les diferents característiques de les persones sordes i sordcegues.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs inicial té per objectiu que les persones que volen seguir desenvolupant el seu coneixement i domini de la comunicació en  Llengua de Signes Catalana, puguin assolir un nivell bàsic en acabar la formació. És un curs on es desenvolupen, fins a nivell bàsic, les habilitats de comprensió, expressió i producció en LSC, amb la finalitat que l'aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en LSC necessitats comunicatives de la vida quotidiana.

Igualment, aprendran a utilitzar algunes estratègies comunicatives, per actuar en situacions poc previsibles. 

METODOLOGIA

El curs LLENGUA DE SIGNES CATALANA pretén que les persones inscrites s’iniciïn en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana mitjançant l'ús de diferents eines que ens aporten les noves tecnologies, com per exemple els vídeos i altres recursos. 

El mòdul té com a objectiu preparar els entorns d'aprenentatge de les persones inscrites, on es realitzarà el curs, així com que els participants es presentin al grup.

Per començar a aprendre la Llengua de Signes Catalana, és important preparar els següents aspectes:

 • Observar els detalls de la configuració dels signes.

 • Practicar i fer ús de la llengua de signes.

 • Desenvolupar la memòria visual.

 • Fixar-nos i realitzar també l'expressió facial, seguint el model del docent.

 • Coordinar bé l'espai i els moviments de braços, mans i dits.

Cada un dels 4 mòduls restants presenten unes activitats comunes, respectant un mateix format per tal de facilitar el treball a l’alumnat inscrit:

 • Test inicial sobre un tema teòric. 

 • Glossari específic de la LSC (vídeos). 

 • Dossier teòric de LSC i exemples d' activitats presentades en LSC (alguns vídeos) per el docent.

 • Si hi ha algun dubte, es disposa de l'apartat del Fòrum de dubtes i consultes. 

 • Exercicis de LSC (comprensió visual en LSC) on hi ha activitats amb vídeos signats per el docent. 

 • Per a comprovar el grau de comprensió, cal contestar el Qüestionari sobre la comprensió visual en LSC el qual consta de preguntes sobre els continguts del vídeo.

 • Preparació de vídeos signats per a fer el Lliurament de l'activitat: Expressió signada en LSC. Inclou: guia tutorial de com pujar els vídeos i inserir les activitats. 

 • Després d'haver fet el lliurament de l'expressió signada personal en LSC (vídeo), el docent analitzarà el treball signat i contestarà amb un vídeo personal (no públic) amb la corresponent correcció i els comentaris necessaris per a millorar el treball.

 • Presentació dels vídeos de l'activitat: Aquest és un espai comú a tots els participants on es compartiran tots els vídeos i així es propicia el costum de del  visionat de vídeos signats i es fomenta la comprensió signada. En definitiva, totes les persones participants s’enriquiran del treball de tots els companys/companyes.

DESTINÀTARIS

Cal que la persona inscrita hagi cursat prèviament el nivell A1 o el primer curs de CFGS Mediació Comunicatiu i/o antic de CFGS Interpretació de Llengua de Signes, i el primer curs de grau universitaria de UPF. Si el nivell A1 ha estat cursat en una altra entitat afiliada per FESOCA, centre educatiu de CFGS Mediació Comunicatiu, UPF de traducció i intepretació, caldrà presentar certificat d’aquests estudis abans de la matriculació.

 

D’altra banda, si una persona es vol inscriure directament en el nivell A2, sense haver cursat el nivell anterior, A1, i al·legant que té el nivell suficient per a fer-ho, el personal docent de la nostra entitat examinarà si es disposa del nivell suficient per a inscriure’s directament en el curs A2.

 

Tot i ser un curs online, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda i Comunitat Sordceguesa: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que ja han estudiat LSC fa temps, poden reciclar i actualitzar d'aquesta activitat formativa de LSC.

 • Familiars de Persones Sordes i Persones Sordceguesa

 • Amics de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades.

 • Valoració positiva de les activitats presentades (qualificació mitjana global minim de 50%).

 • Participació positiva en el fòrum grupal del curs.

 • Participació en les pràctiques comunicatives en LSC que es duran a terme mitjançant videoconferència grupal amb el tutor formador.

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa, per tal de conèixer el seu grau de satisfacció de la formació realitzada.

Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en la propera edició amb un descompte del 50%.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Per això dividirem el curs en quatre blocs diferents:

 1. Bloc de lèxic en LSC

 2. Bloc de gramàtica en LSC

 3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 4. Bloc de la Comunitat Sorda

 

De forma detallada:

 

1. Bloc de lèxic en LSC (temaris)

 • Ens tornem a trobar.

 • Moure’s per la ciutat.

 • Trobar habitatge en cert lloc

 • Planificar un viatge

 • Practicant l'esport

 • L’escola rural i l’escola de ciutat

 • Fer una recepta de cuina

 • Les faules

 • No sé què em passa...

 • Canviar de feina

2. Bloc de gramàtica en LSC

 • Presentacions i intercanvi d’informació personal. Repàs i ampliació d’estructures.

 • Quantificadors: numerals i ordinals. Repàs i ampliació

 • Pronoms interrogatius i la seva col·locació. Repàs i ampliació

 • L’ús dels signes depenent de les diferents situacions comunicatives, accents i contextos.

 • Descripcions: persones físiques, llocs i objectes. Ampliació

 • Variants del signe en diferents situacions comunicatives. Ampliació

 • Verbs: simples, direccionals, espai-locatius, recíprocs i el seu component no manual. Repàs i ampliació

 • Adjectius. Repàs i ampliació

 • Expressió de la línia temporal i expressions de temps relatiu

 • Aspectes espaials

 • Expressions idiomàtiques bàsiques i introducció a les metàfores 

 • Concepte i tipus de classificadors. Repàs i ampliació

 • Oracions amb estructura de la LSC: concordança, oracions causals, condicionals i ordre dels elements

3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 • L’expressió corporal

 • L’expressió facial: mirada, celles i component no manual (relació indispensable del signe i l’expressió facial). 

 • Coordinació i segmentació de les parts del cos (dits, mans i braços): signes bimanuals, mà passiva/dominant i simetria/asimetria manual.

 • Atenció, percepció, discriminació i memòria visual.

 • Comunicació i coordinació de l’ ús de l’espai visual

4.Bloc de coneixements teòrics sobre la Comunitat Sorda i Sordcega.

 • Situació real actual de les persones sordes i sordcegues.

 • Anècdotes, valors, actituds, costums i tradicions de la comunitat signant.

HORARIS I LLOC:

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

© 2019 per AUELS. Creat amb maimserveis.com

 • Facebook icono social
 • Icono social Twitter
 • Icono social Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now