Nivell bàsic: A2
Llengua de Signes Catalana

120 hores

Semintensiu: Del dia 20 d'abril al 31 de juliol de 2020 

 

Propera edició intensiu estiu:

Del dia 25 de juny al 31 de juliol de 2020

El cost del curs és de 240€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el pròces d'inscripció i matriculació, en la següent enllaç:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació de 120 hores són els següents:​

 • Ampliar i consolidar el vocabulari de la LSC, corresponent als diferents temes del nivell anterior i actual.

 • Augmentar les funcions comunicatives, tant a nivell de producció com a nivell de comprensió i expressió aplicades en LSC. 

 • Aplicar els nous coneixements lingüístics i aspectes gramaticals en les diferents situacions comunicatives plantejades.

 • Expressar missatges de qualsevol tipus utilitzant el vocabulari dels diferents temes treballats.

 • Millorar la comunicació no verbal aplicada a la LSC.

 • Identificar les diferents característiques de les persones sordes i sordcegues.

El Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament, en la sessió del dia 14 de març de 2017, aprovà els objectius de formació permanent 2017-2020.

El Departament d’Ensenyament, amb la finalitat d’actualitzar el model de formació del professorat, que inclou entre d’altres actuacions la incorporació de noves modalitats, i per tal de garantir la innovació, la transferència i l’impacte de la formació permanent del professorat en el conjunt dels centres estableix els següents objectius plurianuals.

 

 1. Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.

 2. Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.

 3. Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.

 4. Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 5. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.

 6. Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.

 7. Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.

 8. Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.

 9. Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.

 10. Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

 

En aquests moments els objectius de formació s’aglutinen al voltant d’uns factors clau d’acord amb els reptes que la nostra societat planteja i encarrega al sistema educatiu. Dins aquests factors clau es troba l’assoliment d’una educació per a tothom en el marc de l’escola inclusiva. Igualment, s’escau l’actualització de les metodologies i la gestió d’aula que possibilitin la incorporació del model competencial d’ensenyament- aprenentatge arreu, amb una forta presència de les competències de l’alumnat associades a la dimensió plurilingüe. Els centres docents en la seva diversitat són espais d’aprenentatge que han d’afavorir l’assoliment de les competències transversals que inclouen la convivència.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs inicial té per objectiu que les persones que volen seguir desenvolupant el seu coneixement i domini de la comunicació en  Llengua de Signes Catalana, puguin assolir un nivell bàsic en acabar la formació. És un curs on es desenvolupen, fins a nivell bàsic, les habilitats de comprensió, expressió i producció en LSC, amb la finalitat que l'aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en LSC necessitats comunicatives de la vida quotidiana.

Igualment, aprendran a utilitzar algunes estratègies comunicatives, per actuar en situacions poc previsibles. 

METODOLOGIA
 • Metodologia online sobre la plataforma Moodle.

 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge i els fòrums virtuals..

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

DESTINÀTARIS

Cal que la persona inscrita hagi cursat prèviament el nivell A1 o el primer curs de CFGS Mediació Comunicatiu i/o antic de CFGS Interpretació de Llengua de Signes, i grau universitaria de UPF. Si el nivell A1 ha estat cursat en una altra entitat afiliada per FESOCA, centre educatiu de CFGS o UPF, caldrà presentar certificat d’aquests estudis abans de la matriculació.

 

D’altra banda, si una persona es vol inscriure directament en el nivell A2, sense haver cursat el nivell anterior, A1, i al·legant que té el nivell suficient per a fer-ho, el personal docent de la nostra entitat examinarà si es disposa del nivell suficient per a inscriure’s directament en el curs A2.

 

Tot i ser un curs online, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda i Comunitat Sordceguesa: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que ja han estudiat LSC fa temps, poden reciclar i actualitzar d'aquesta activitat formativa de LSC.

 • Familiars de Persones Sordes i Persones Sordceguesa

 • Amics de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades i presentades.

 • Valoració positiva de les activitats presentades.

 • Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs, i en les activitats de pràctiques de comunicació en LSC efectuades online.

 

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Per això dividirem el curs en quatre blocs diferents:

 1. Bloc de lèxic en LSC

 2. Bloc de gramàtica en LSC

 3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 4. Bloc de la Comunitat Sorda

 

De forma detallada:

 

1. Bloc de lèxic en LSC (temaris)

 • Ens tornem a trobar.

 • Moure’s per la ciutat.

 • Trobar habitatge en cert lloc

 • Planificar un viatge

 • Quedar amb uns amics

 • L’escola rural i l’escola de ciutat

 • Fer una recepta de cuina

 • Gestions administratives

 • No sé què em passa...

 • Canviar de feina

2. Bloc de gramàtica en LSC

 • Presentacions i intercanvi d’informació personal. Repàs i ampliació d’estructures.

 • Quantificadors: numerals i ordinals. Repàs i ampliació

 • Pronoms interrogatius i la seva col·locació. Repàs i ampliació

 • L’ús dels signes depenent de les diferents situacions comunicatives, accents i contextos.

 • Descripcions: persones físiques, llocs i objectes. Ampliació

 • Variants del signe en diferents situacions comunicatives. Ampliació

 • Verbs: simples, direccionals, espai-locatius, recíprocs i el seu component no manual. Repàs i ampliació

 • Adjectius. Repàs i ampliació

 • Expressió de la línia temporal i expressions de temps relatiu

 • Aspectes espaials

 • Expressions idiomàtiques bàsiques i introducció a les metàfores 

 • Concepte i tipus de classificadors. Repàs i ampliació

 • Oracions amb estructura de la LSC: concordança, oracions causals, condicionals i ordre dels elements

3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 • L’expressió corporal

 • L’expressió facial: mirada, celles i component no manual (relació indispensable del signe i l’expressió facial). 

 • Coordinació i segmentació de les parts del cos (dits, mans i braços): signes bimanuals, mà passiva/dominant i simetria/asimetria manual.

 • Atenció, percepció, discriminació i memòria visual.

 • Comunicació i coordinació de l’ ús de l’espai visual

4.Bloc de coneixements teòrics sobre la Comunitat Sorda i Sordcega.

 • Situació real actual de les persones sordes i sordcegues.

 • Anècdotes, valors, actituds, costums i tradicions de la comunitat signant.

© 2019 per AUELS. Creat amb maimserveis.com

 • Facebook icono social
 • Icono social Twitter
 • Icono social Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now