top of page
Nivell elemental B1
Llengua de Signes Catalana

120 hores

100online8.png

Propera edicions per curs academic 2024/25 (120h): 

Del 12 de setembre de 2024 al 26 de gener de 2025

(semintensiu tardor-hivern)

Del 14 d'octubre de 2024 al 25 de maig de 2025 (ordinari)

El cost dels cursos semintensius i ordinari és de 240€. El cost del curs intensiu estiu és de 220€

 

El pagament de matricula pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. En cas la renúncia a la matriculació, consultar més informació: clica. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

ACTIVITATS FORMATIVES RECONEGUDES, A TRAVÉS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 120 hores són els següents:​

 • Augmentar el coneixement de la lingüística, el domini i l’habilitat de la comunicació en Llengua de Signes Catalana (LSC).

 • Aprendre les estructures de nivell avançat i d’ús molt freqüent de les diferents situacions comunicatives, per aconseguir ser competent a nivell d’expressió signada.

 • Aprofundir els lèxics específics, metàfores i expressions de la LSC.

 • Aconseguir una comunicació signada efectiva.

 • Participar en el debat sobre la realitat social de la Comunitat Sorda i Sordcega (ampliació) per tal de conèixer-la i prendre’n consciència de la seva situació en la societat actual.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs elemental té per objectiu que les persones que ja s’han iniciat en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana, adquireixin noves habilitats comunicatives que els permetin assolir un nou grau de coneixement d’aquesta llengua. 

És un curs adreçat a persones que ja coneixen o han obtingut els nivells A1 i A2 i volen continuar avançant en el coneixement de la LSC. 

En aquest nivell, s’assoliran noves habilitats lingüístiques i es desenvoluparan les habilitats de comprensió visual, expressió i producció signada d’aquesta llengua, de manera que els permeti actuar de forma avançada en situacions comunicatives quotidianes. Igualment, aprendran a utilitzar diferents estratègies comunicatives, per actuar en situacions poc previsibles. 

METODOLOGIA

El curs LLENGUA DE SIGNES CATALANA, el seu formació és asincrònica. Pretén que les persones inscrites s’iniciïn en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana mitjançant l'ús de diferents eines que ens aporten les noves tecnologies, com per exemple els vídeos i altres recursos.  

En un campus virtual a la plataforma Moodle, cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.

El mòdul té com a objectiu preparar els entorns d'aprenentatge de les persones inscrites, on es realitzarà el curs, així com que els participants es presentin al grup.

Per començar a aprendre la Llengua de Signes Catalana, és important preparar els següents aspectes:

 • Observar els detalls de la configuració dels signes.

 • Practicar i fer ús de la llengua de signes.

 • Desenvolupar la memòria visual.

 • Fixar-nos i realitzar també l'expressió facial, seguint el model del docent.

 • Coordinar bé l'espai i els moviments de braços, mans i dits.

Cada un dels 10 mòduls presenten unes activitats comunes, respectant un mateix format per tal de facilitar el treball a l’alumnat inscrit:

 • Recursos extern de diccionaris de la LSC (vídeos). 

 • Dossier teòric de LSC i exemples d' activitats presentades en LSC (alguns vídeos) per el docent.

 • Si hi ha algun dubte, es disposa de l'apartat del Fòrum de dubtes i consultes. 

 • Exercicis de LSC (comprensió visual en LSC) on hi ha activitats amb vídeos signats per el docent. 

 • Per a comprovar el grau de la comprensió visual en LSC sobre els continguts del vídeo.

 • Preparació de vídeos signats per a fer el lliurament de l'activitat (opcions vídeo penjat: Youtube amb mode ocult o privat, o compartir enllaç a Drive o mateixa plataforma Moodle): Expressió signada en LSC. Inclou: guia tutorial de com pujar els vídeos i inserir les activitats. 

 • Participació fòrum de la comunitat sorda en diferents àmbits

 • Després d'haver fet el lliurament de l'expressió signada personal en LSC (vídeo), el docent analitzarà el treball signat i contestarà amb un vídeo personal (no públic) amb la corresponent correcció i els comentaris necessaris per a millorar el treball.

 • Presentació dels vídeos de l'activitat: Aquest és un espai comú a tots els participants on es compartiran tots els vídeos i així es propicia el costum de del  visionat de vídeos signats i es fomenta la comprensió signada. En definitiva, totes les persones participants s’enriquiran del treball de tots els companys/companyes.

 • Activitat opcional de videoconferencia interacció grupal de la plataforma Zoom en directe, amb el docent.

 • Hi haura feedback per part docent al alumnat. Videotutoria, respondre a forums, correccions de les activitats, orientació d'aprenentatge,...

A final de cada mòdul, el formador fa una avaluació qualitativa

DESTINÀTARIS

Cal que la persona inscrita hagi cursat prèviament el nivell A2 o el primer o segon curs de CFGS Mediació Comunicatiu i/o antic de CFGS Interpretació de Llengua de Signes, i el segon curs de grau universitaria de UPF de traducció i interpretació (materia de LSC), si han estat cursat en una altra entitat afiliada per FESOCA caldrà presentar certificat d’aquests estudis abans de la matriculació.

 

D’altra banda, si una persona es vol inscriure directament en el nivell B1, sense haver cursat el nivell anterior, A2, i al·legant que té el nivell suficient per a fer-ho, el personal docent de la nostra entitat examinarà si es disposa del nivell suficient per a inscriure’s directament en el curs B1.

 

Tot i ser un curs online, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda i Sordceguesa: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que ja han estudiat LSC fa temps, poden reciclar, practicar i actualitzar la LSC.

 • Familiars de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • Amics de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització de les activitats proposades amb qualificació mitjana global igual o superior de 50% i assistència minima del 80%.

 • Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.

 • Participació positiva en el fòrum grupal del curs.

 • Participació en les pràctiques comunicatives en LSC que es duran a terme mitjançant videoconferència grupal amb el tutor formador.

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa, per tal de conèixer el seu grau de satisfacció de la formació realitzada.

Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en la propera edició amb un descompte del 50%.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Per això dividirem el curs en quatre blocs diferents:

 1. Bloc de lèxic en LSC

 2. Bloc de gramàtica en LSC

 3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 4. Bloc de la Comunitat Sorda

 

De forma detallada:

 

1. Bloc de lèxic en LSC (temaris)

 • Explicant un acudit

 • Paperassa administravia

 • Anem de viatge

 • Estem envoltats de cultura

 • Nit de cinema

 • Estic estudiant...

 • Som el mengem

 • El medi ambient i castatrofes naturals

 • Emergències i urgències

 • Crear el seu propi negoci

2. Bloc de gramàtica en LSC

 • Tipus d’oracions i l’us de l’estructura (domini)

 • La temporalitat

 • Verbs concordança. Domini

 • La quantificació. Domini

 • Regles de la conversa

 • Regles de la narració

 • Regles de l’argumentació

 • Regles de discusos

 • Els classificadors. Domini.

 • Els nombres com a morfema

 • Espai visual i topografic 

 • Expressions idiomàtiques i metafores

3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 • Comunicant amb el cos. Habilitat

 • Expressió facial. Simultaneïtat amb les mans i el cos

 • Comunicació i ús de l’espai. Domini

 • Coordinació i segmentació de les extremitats superiors: dits, mans i braços. 

 • Alternança i simultaneïtat

 • Discriminació Visual

 • Memòria Visual

4. Bloc de coneixements teòrics sobre la Comunitat Sorda i Sordcega.

 • Aspectes socioculturals de les persones sordes i sordcegues.

HORARIS I LLOC:

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

PROFESSORAT:

​El nostre equip especialista docent té una àmplia experiència formació, educació i les comunitats sorda i sordceguesa.

 

Comptaràs amb el professorat sord nadiu en llengua de signes catalana.

 

Si vols conèixer tot el nostre equip, fes clic al següent botó

bottom of page