Nivell bàsic
Psicosociologia de la
Comunitat Sorda

This is a great place to tell your story and give people more insight into who you are, what you do, and why it’s all about you.

80 hores

Intensiu: Del dia 1 al 31 de juliol de 2020 

100online8.png
100online8.png

El cost del curs és de 100€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i el segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 80 hores són els següents:

 • Conèixer els trets psicosocials i sociocultural de les Persones Sordes per tal de poder intervenir-hi de forma eficaç.

 • Adquirir eines i estratègies per a la intervenció eficaç mitjançant la reflexió a partir de situacions reals. 

 • Adquirir eines i estratègies per a una pròpia millora personal i professional en general.

El Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament, en la sessió del dia 14 de març de 2017, aprovà els objectius de formació permanent 2017-2020.

El Departament d’Ensenyament, amb la finalitat d’actualitzar el model de formació del professorat, que inclou entre d’altres actuacions la incorporació de noves modalitats, i per tal de garantir la innovació, la transferència i l’impacte de la formació permanent del professorat en el conjunt dels centres estableix els següents objectius plurianuals.

 

 1. Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.

 2. Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.

 3. Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.

 4. Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 5. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.

 6. Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.

 7. Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.

 8. Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.

 9. Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.

 10. Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

 

En aquests moments els objectius de formació s’aglutinen al voltant d’uns factors clau d’acord amb els reptes que la nostra societat planteja i encarrega al sistema educatiu. Dins aquests factors clau es troba l’assoliment d’una educació per a tothom en el marc de l’escola inclusiva. Igualment, s’escau l’actualització de les metodologies i la gestió d’aula que possibilitin la incorporació del model competencial d’ensenyament- aprenentatge arreu, amb una forta presència de les competències de l’alumnat associades a la dimensió plurilingüe. Els centres docents en la seva diversitat són espais d’aprenentatge que han d’afavorir l’assoliment de les competències transversals que inclouen la convivència.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs introductori als aspectes psicosocials de les persones amb diversitat funcional sensorial auditiva, per a millorar-hi la intervenció. Una de les causes que provoquen dificultats en la integració social, en tots els àmbits, de les persones sordes és el desconeixement d'aquest grup de persones per part de la societat oient. Conèixer els seus trets característics com a comunitat, la seva forma de vida, els seus costums i la seva cultura, ens ajuda als oients a entendre'ls i per tant la seva integració en la societat és molt més positiva. El mateix passa a les escoles on els nens i nenes sords són poc entesos per part del personal docent ja que pretenen que siguin iguals que els oients, quan no ho són.

METODOLOGIA

 • Metodologia online sobre la plataforma Moodle.

 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge i els fòrums virtuals..

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

DESTINÀTARIS

Professionals de l'àmbit educatiu, social i formatiu, de qualsevol nivell.

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, social i laboral, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Familiars de Persones Sordes.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades i presentades.

 • Valoració positiva dels treballs presentades.

 • Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs.

 

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

CONTINGUTS TEMÀTICS

Mòdul 1: LA SORDESA

 

 • Definició i concepte de “so” i “audició”. 

 • El procés de l’audició.

 • Conceptes, classificació i etiologia de la sordesa. 

 • L’ àmbit familiar i el diagnòstic de la sordesa durant els primers anys de vida.

 • Tipologies i models de família amb algun membre sord.

 • Àmbit educatiu i formatiu.


Mòdul 2: LES PERSONES SORDES

 

 • Les persones sordes i la societat oïdora.

 • Concepció social de les persones sordes: punt de vista mèdic i sociocultural. 

 • La normalització social de les persones sordes.

 • L’àmbit sanitari.

 • Persones Sordes famoses i reconegudes socialment.


Mòdul 3: LA COMUNITAT SORDA

 

 • Què entenem per Comunitat Sorda?

 • Cultura pròpia i tradicions.

 • Tradicions i costums de les Persones Sordes.

 • Moviment Associatiu Sord, Sordcec i Comunitat Lingüística de la Llengua de Signes.

 • Àmbit Cultural i Oci.


Mòdul 4: ASPECTES PSICOSOCIALS PER A UNA INTERVENCIÓ EFICAÇ

 

 • Introducció de la situació social de la Comunitat Sorda des del punt de vista de la majoria social.  

 • Concepte d’accessibilitat. Les ajudes tècniques i les ajudes professionals. 

 • Àmbit de laboral


Mòdul 5: INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES

 

 • La comunicació: definició, elements i marc comunicatiu.

 • Sistemes de comunicació utilitzats per les persones sordes.

 • Pautes de comunicació amb les persones sordes.

 • Què és la llengua de signes?

 • Aspectes legislatius de les Llengües de Signes