Cursd'Orientació Professional
Metodologia de la intervenció i estratègies per a l'atenció a l'alumnat sord

80 hores

Intensiu d'estiu: Del dia 1 al 31 de juliol de 2020 (tancara la matricula a les 18h. del dia 1 de juliol)

El cost del curs és de 100€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas pròces d'inscripció i el segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 80 hores són els següents:

 • Conèixer els trets psicosocials i psicoeducatius propis de l’alumnat sord per a poder-hi intervenir educativament de forma eficaç.

 • Reflexionar sobre la realitat socioeducativa des del punt de vista de la persona sorda per a generar l’empatia suficient per a poder gestionar el procés educatiu de manera accessible per a l’alumnat sord. 

 • Adquirir la capacitat de generar recursos i estratègies adaptats i adequats a l’alumnat sord.

El Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament, en la sessió del dia 14 de març de 2017, aprovà els objectius de formació permanent 2017-2020.

El Departament d’Ensenyament, amb la finalitat d’actualitzar el model de formació del professorat, que inclou entre d’altres actuacions la incorporació de noves modalitats, i per tal de garantir la innovació, la transferència i l’impacte de la formació permanent del professorat en el conjunt dels centres estableix els següents objectius plurianuals.

 

 1. Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.

 2. Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.

 3. Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.

 4. Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 5. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.

 6. Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.

 7. Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.

 8. Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.

 9. Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.

 10. Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

 

En aquests moments els objectius de formació s’aglutinen al voltant d’uns factors clau d’acord amb els reptes que la nostra societat planteja i encarrega al sistema educatiu. Dins aquests factors clau es troba l’assoliment d’una educació per a tothom en el marc de l’escola inclusiva. Igualment, s’escau l’actualització de les metodologies i la gestió d’aula que possibilitin la incorporació del model competencial d’ensenyament- aprenentatge arreu, amb una forta presència de les competències de l’alumnat associades a la dimensió plurilingüe. Els centres docents en la seva diversitat són espais d’aprenentatge que han d’afavorir l’assoliment de les competències transversals que inclouen la convivència.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs sobre els aspectes psicosocials i educatius de l’alumnat sord, per a millorar-hi la intervenció docent i la pràctica educativa. El coneixement d’aquests aspectes ens permet reflexionar sobre la metodologia de la intervenció docent i ens aporta una nova visió sobre quines han de ser les estratègies i recursos a utilitzar a l'aula quan tenim algun alumne/a amb alguna dificultat auditiva que li impedeix seguir el ritme dels aprenentatges. 

METODOLOGIA

 • Metodologia online sobre la plataforma Moodle.

 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge i els fòrums virtuals..

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

DESTINÀTARIS

Professionals de serveis educatius en general, i professorat d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat.

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Familiars de Persones Sordes.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades i presentades.

 • Valoració positiva dels treballs presentades.

 • Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs.

 

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

CONTINGUTS TEMÀTICS

MÒDUL 1: La divergència entre llengua oral i llengua de signes.

 

 • Història de la controvèrsia llengua oral vs llengua de signes.

 • Pares i mares oients amb fill sord.

 • La comunicació oral. La llengua oral.

 • La comunicació en Llengua de Signes. La Llengua de Signes. 

 • La Lectura Labial.

 • El Sistema Bimodal. 

 • Tècniques de suport a la llengua oral.


MÒDUL 2: 10 Punts bàsics sobre les persones sordes.

 

 • L’ Audisme

 • La societat oient no coneix la Comunitat Sorda.

 • La Comunitat Sorda.

 • Els fills sords de pares oïdors.

 • Conceptes: Sord, Mut i Sordmut.

 • La Sordesa i els avenços científics i tecnològics.

 • La identitat Sorda.

 • L’adquisició primerenca de la Llengua de Signes.

 • La Llengua de Signes suma.

 • Sistema Bimodal

 • Imatges per a comentar.


MÒDUL 3: Anàlisi de fragments de llibres relacionats amb les persones sordes.


Lectures proposades:

 • How deaf children learn. Diversos autors.

 • El grito de la Gaviota. Emmanuelle Laborit.

 • Háblame a los ojos. Pepita Cedillo Vicente.

 • La nena que no deia hola. Inma Codorniu. 


MÒDUL 4: Models educatius aplicats per a l'educació dels infants sords a les escoles de diferents zones del món. 

 

 • Introducció conceptual.

 • Tipologia d’escoles que trobem a Catalunya.

 • Tipologia d’escoles a la resta de l’Estat Espanyol. 

 • Situació de la llengua de signes en el marc educatiu europeu.

 • L’educació especial a EEUU.


MÒDUL 5:

 

Síntesi: recull d’estratègies i recursos treballats per a utilitzar a l’aula.

© 2019 per AUELS. Creat amb maimserveis.com

 • Facebook icono social
 • Icono social Twitter
 • Icono social Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now